ACECOOK / Food Company

Creative Director / Tatsushi Masaki, Yusuke Nakagawa
Art Director / Linda Ritoh
Designer / Chika Yoshizawa, Yuzuru Seno
Copywriter / Yusuke Nakagawa, Chiharu Mori
Photographer / Yoshinari Umemoto
Illutrator ( LINE stamp ) / Tatsumi Kajikawa

Date / 2015

Credited Creators Only