Yodoyabashi odona / Commercial Facility

Creative Directer / Maho Akashi
Art Director / Chika Yoshizawa
Designer ( Graphic ) / Chika Yoshizawa, Yuzuru Seno
Designer ( Logotype ) / Hiromura design office
Copywriter / Chiharu Mori
Photographer / Yoshinari Umemoto
Stylist / Yumiko Kawashima, Aki Shichijo
Hair & Makeup / Tatsuya Nara

Date / 2015

Credited Creators Only

Yodoyabashi odona / Commercial Facility

Creative Directer / Maho Akashi, Asumi Minase
Art Director / Chika Yoshizawa
Designer ( Graphic ) / Chika Yoshizawa
Designer ( Logotype ) / Hiromura design office
Illustrator / Takashi Kawakami

Date / 2017

Credited Creators Only

Yodoyabashi odona / Commercial Facility

Creative Directer / Yuko Asai
Art Director / Chika Yoshizawa
Designer ( Graphic ) / Chika Yoshizawa
Designer ( Logotype ) / Hiromura design office
Coordinator / Makoto Fujisaki
Photographer / Studio Gimmicks
Illustrator / Takashi Kawakami

Date / 2018 – 2019

Credited Creators Only

Yodoyabashi odona / Commercial Facility

Creative Directer / Yuko Asai
Art Director / Chika Yoshizawa
Designer ( Graphic ) / Chika Yoshizawa
Designer ( Logotype ) / Hiromura design office
Illustrator / Rina Iwai

Date / 2019-2021

Yodoyabashi odona / Commercial Facility

Creative Directer / Yuko Asai
Art Director / Chika Yoshizawa
Designer ( Graphic ) / Chika Yoshizawa
Designer ( Logotype ) / Hiromura design office
Copywriter / Chiharu Mori
Coordinator / Makoto Fujisaki
Photographer / Studio Gimmicks
Illustrator / Rina Iwai

Date / 2019-2022